Noter till resultat- och balansräkning

Not 7 Aktiekapitalets utveckling

 

Tidpunkt Transaktion Antal serie B Aktiekapital Kvot-
värde
Tecknings-
kurs
Totalt investerat kapital (SEK)
2017-04-05 Bildande 500 50 000 1,00 1,00 50 000
2017-05-29 Nyemission 500 50 000 1,00 1,00 50 000
2017-12-31 Villk. aktieägartillskott* - - - - 1 996 622
2018-04-25 Fondemission - 400 000 1,00 - -
2018-04-27 Split 2 999 000 - 0,17 - -
2018-10-19 Nyemission 3 000 000 500 000 0,17 5,26 15 776 962
2020-01-14 Nyemission 1 389 385 231 564 0,17 10,00 13 893 850
2020-07-06 Nyemission 2 216 815 369 469 0,17 17,50 38 794 263
2021-06-15 Nyemission (LTI 2018/21) 200 000 33 334 0,17 11,00 2 200 000
2021-12-21 Nyemission 1 199 856 199 976 0,17 11,00 13 198 416
Totalt   11 006 056 1 834 343     85 960 113
             
             

*Inhalation Sciences Sweden AB har under 2017 lämnat villkorade aktieägartillskott uppgående till 1 996 622 SEK (kontant 0,3 mSEK samt reverslån uppkommet i samband med förvärvet av immateriella tillgångar av moderbolaget omvandlat till aktieägartillskott uppgående till cirka 1,7 mSEK).

Ytterligare 2 800 086 aktier emitterades den 18 januari 2022 som en sista del av den riktade nyemission som genomfördes i december 2021. Totalt antal aktier i bolaget efter slutförandet av den riktade nyemissionen uppgår till 13 806 142.