Noter till resultat- och balansräkning

Not 9 Övriga kortfristiga skulder

kSEK 2021 2020
Personalskatter 269 108
Totalt 269 108