Noter till resultat- och balansräkning

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kSEK 2021 2020
FoU kostnader 0 41
Revisionsarvode 70 90
Semesterlöner 293 56
Sociala avgifter 92 107
LTI 2021:1 66 0
Särskild löneskatt 173 23
Kapitalanskaffningskostnader 1 179 0
Mjukvara 140 0
Övriga upplupna kostnader 197 16
Totalt 2 210 333