Noter till resultat- och balansräkning

Not 11 Optionsprogram

Per 31 december 2021 har bolaget tre pågående optionsprogram:

  • På årsstämman den 27 april 2021 beslutandes att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner till styrelsen (LTI 2021/24), samt ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets medarbetare och konsulter i form av personaloptioner (LTI 2021:1).
  • Den 16 december 2021 genomförde Ziccum en riktad emission av 1 333 314 units, där en unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner (Serie 2021/2022)

Inga optioner medför rätt till utdelning.

Baserat på antal aktier och teckningsoptioner som är registrerade i bolaget den sista december 2021 blir utspädningen till följd av optionsprogrammen, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 8% av antalet aktier och röster.

LTI 2021/24

Lösenpriset per aktie för LTI 2021/24 uppgår till 28,8 SEK och varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Ziccum, varigenom Ziccum, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om styrelseledamotens uppdrag i Ziccum upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Styrelsen erbjöds att förvärva högst 9 200 teckningsoptioner vardera och samtliga valde att förvärva det maximala antalet vilket resulterade i att totalt 46 000 teckningsoptioner har ställts ut.

 

LTI 2021:1

LTI 2021:1 löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Ziccum till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum, alternativt upp till 40 % av antalet i syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning i stället för aktier. Varje syntetisk option ger deltagaren rätt att erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället.

Optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer LTI 2021:1 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter.

Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Dessa ännu ej emitterade optioner ingår ej i tabellen nedan. Om bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka bolagets kassaflöde. 

  Antal personaloptioner
Ingående balans 1 jan 2021 0
Emitterade optioner 42 456
Återläggning −6 728
Utgående balans 31 dec 2021 35 728

 Under 2021 har kostnader avseende LTI 2021:1 belastat periodens resultat enligt följande: 175 kSEK, varav 29 kSEK avser sociala avgifter. En lägre aktiekurs samt återläggning av personaloptioner i slutet av året resulterar i att endast 4 kSEK av de totala kostnaderna för LTI 2021:1 belastar det sista kvartalet.

Serie 2021/2022

I slutet av 2021 genomförde Ziccum en riktad emission av 1 333 314 units, där en unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner. I Serie 2021/2022 har därmed 2 666 628 teckningsoptioner ställts ut, varav 799 904 registrerades i december 2021 och resterande 1 866 724 i januari 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till kursen 13,20 SEK, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i den riktade emissionen, under följande perioder:

  • 24 februari - 28 februari 2022
  • 27 maj - 31 maj 2022
  • 28 september -30 september 2022
  • 28 november - 30 november 2022

Ziccum kan tillföras ytterligare högst cirka 35 mSEK vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.