Noter till resultat- och balansräkning

Not 12 Transaktioner med närstående 

Under året har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 93 kSEK avseende projektledning. 

Styrelsens ledamot Kristian Kierkegaard har genom Kristian Kierkegaard Holding AB fakturerat 240 kSEK avseende arbete i samband med den riktade emissionen.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.