Noter till resultat- och balansräkning

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

kSEK 2021 2020  
Företagsinteckningar 2 000 2 000