Noter till resultat- och balansräkning

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

  • På den extra bolagsstämma som bolaget höll den 18 januari beslutades utöver ett godkännande av styrelsens förslag även en höjning av gränsen för antalet aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen, för att möjliggöra emissionen av resterande 933 362 units i den riktade emissionen.
  • Den 18 januari registerandes ytterligare 2 800 086 aktier samt 1 866 724 teckningsoptioner, och alla aktier och teckningsoptioner i den riktade nyemissionen är därmed registrerade.
  • Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader. 
  • Ziccum meddelade den 7 februari att de har blivit medlemmar i United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.
  • Den 22 mars meddelades att bolagets VD Göran Conradson lämnar sin position som bolagets VD. Bolagets CFO, Frida Hjelmberg, blir tillförordnad VD tills vidare. Rekrytering av ny VD har påbörjats.