Noter till resultat- och balansräkning

  Not 15 Styrelsens förslag till vinstdisposition

SEK 2021
Förslag till disposition av årets vinst eller förlust  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:  
Balanserat resultat −28 867 791
Överkursfond 77 900 372
Årets resultat −21 136 399
Totalt 27 896 182
disponeras enlig följande:  
balanserar i ny räkning 27 896 182
Summa 27 896 182