Balansräkning

kSEK Not 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar      
Tecknat men ej inbetalt kapital   0 13 198
Immateriella anläggningstillgångar      
Patent, licenser och liknande rättigheter 624 604
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 8 246 9 778
Summa anläggningstillgångar   8 870 10 382
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar 496 796
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 968 251
Summa kortfristiga fordringar   1 464 1 047
Kassa och bank   22 951 12 273
Summa omsättningstillgångar   24 415 13 320
SUMMA TILLGÅNGAR   33 285 36 900
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 2 301 1 834
Summa bundet eget kapital   2 301 1 834
Fritt eget kapital      
Överkursfond   105 400 77 900
Balanserat resultat   −49 612 −28 867
Årets resultat   −28 788 −21 136
Summa fritt eget kapital   27 000 27 897
Summa eget kapital   29 301 29 731
Skulder      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 857 1 429
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   978 2 680
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   571 571
Skatteskuld   0 10
Övriga kortfristiga skulder 416 269
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 162 2 210
Summa kortfristiga skulder   3 127 5 740
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   33 285 36 900
       
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av Johan Wedin