Resultaträkning

kSEK Not Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Nettoomsättning   0 0
Övriga intäkter   17 5
Summa intäkter   17 5
Övriga externa kostnader   -12 168 -11 086
Personalkostnader 2 -11 276 -9 151
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar   -1 373 -842
Övriga rörelsekostnader   -4 155 -42
Rörelseresultat   -28 955 -21 116
Resultat från finansiella poster      
Finansnetto   167 -20
Resultat efter finansiella poster   -28 788 -21 136
ÅRETS RESULTAT   -28 788 -21 136
       
Resultat per aktie före och efter utspädning*   -2,09 -1,92
       
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat      
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av johan.wedin@oxkom.se