Resultaträkning

kSEK Not Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Nettoomsättning   0 0
Övriga intäkter   17 5
Summa intäkter   17 5
Övriga externa kostnader   −12 168 −11 086
Personalkostnader 2 −11 276 −9 151
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar   −1 373 −842
Övriga rörelsekostnader   −4 155 −42
Rörelseresultat   −28 955 −21 116
Resultat från finansiella poster      
Finansnetto   167 −20
Resultat efter finansiella poster   −28 788 −21 136
ÅRETS RESULTAT   −28 788 −21 136
       
Resultat per aktie före och efter utspädning*   −2,09 −1,92
       
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat      
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av Johan Wedin