1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

  • Resultatet för året uppgick till -28 788 kSEK (-21 136 kSEK) 
  • Kassaflödet för året uppgick till 10 678 kSEK (-21 347 kSEK) 
  • Likvida medel uppgick vid utgången av året till 22 951 kSEK (12 273 kSEK) 
Finansiell data i sammandrag
kSEK
Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
   
Nettoomsättning 0 0    
Rörelseresultat −28 955 −21 117    
Resultat −28 788 −21 136    
Balansomslutning 33 285 36 900    
Årets kassaflöde 10 678 −21 347    
Likvida medel 22 951 12 273    
Soliditet % 88 % 81 %    
         
Nyckeltal per aktie
SEK
       
Antal aktier vid årets slut 13 806 142 11 006 056    
Resultat per aktie före och efter utspädning* −2,09 −2,17    
Årets kassaflöde per aktie 0,78 −2,19    
Eget kapital per aktie 2,12 2,70    
         
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat        

Senast uppdaterad: 2023-01-25 12:45:19 av Frida Hjelmberg