Kassaflödesanalys

kSEK Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat −28 955 −21 117
Inbetalda räntor 163 33
Betalda räntor −94 −100
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
Aktierelaterade ersättningar 392 109
Valutakursförändringar 99 47
Avskrivningar 5 409 842
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital −22 986 −20 186
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 12 781 173
Ökning/minskning av rörelseskulder −3 186 3 911
Kassaflöde från den löpande verksamheten −13 391 −16 102
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar −3 898 −6 424
Kassaflöde från investeringsverksamheten −3 898 −6 424
     
Finansieringsverksamheten    
Nyemission (LTI2018/21) 0 2 200
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) 0 213
Nyemission 28 051 0
Nyemissionskostnader −84 −1 234
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 967 1 179
Årets kassaflöde 10 678 −21 347
Likvida medel vid årets början 12 273 33 620
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 22 951 12 273
     

 

Senast uppdaterad: 2023-01-25 12:52:15 av Frida Hjelmberg