Kassaflödesanalys

kSEK Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat -28 955 -21 117
Inbetalda räntor 163 33
Betalda räntor -94 -100
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
Aktierelaterade ersättningar 392 109
Valutakursförändringar 99 47
Avskrivningar 5 409 842
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -22 986 -20 186
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 12 781 173
Ökning/minskning av rörelseskulder -3 186 3 911
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 391 -16 102
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar -3 898 -6 424
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 898 -6 424
     
Finansieringsverksamheten    
Nyemission (LTI2018/21) 0 2 200
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) 0 213
Nyemission 28 051 0
Nyemissionskostnader -84 -1 234
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 967 1 179
Årets kassaflöde 10 678 -21 347
Likvida medel vid årets början 12 273 33 620
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 22 951 12 273
     

 

Senast uppdaterad: 2023-01-25 12:52:15 av Frida Hjelmberg