Resultat och finansiell ställning 1 januari - 31 december 2022

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster, uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 28 972 kSEK (21 121) varav personalkostnader uppgick till 11 276 kSEK (9 151).

Övriga externa kostnader uppgick till 16 323 kSEK (11 128).

Rörelseresultatet uppgick till -28 955 kSEK (-21 116) och resultat efter finansiella poster uppgick till -28 788 kSEK (-21 136).

Årets resultat uppgick till -28 788 kSEK (-21 136).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,09 SEK (-2,17).

Kassaflödet under året uppgick till 10 678 kSEK (-21 347). I kassaflödet ingick nyemissioner med 28 051 kSEK (2 200) före avdrag för nyemissionskostnader. Kassaflöde per aktie uppgick till 0,78 SEK (-2,19). 

Likvida medel per den 31 dec 2022 uppgick till 22 951 kSEK jämfört med 12 273 kSEK den 31 dec 2021.

Bolagets egna kapital per den 31 dec 2022 uppgick till 29 301 kSEK jämfört med 29 731 kSEK den 31 dec 2021.

Eget kapital per aktie uppgick till 2,12 SEK den 31 dec 2022 jämfört med 2,70 SEK den 31 dec 2021.

Bolagets soliditet per den 31 dec 2022 uppgick till 88% jämfört med 81% den 31 dec 2021.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående kommersialiseringen av LaminarPace-teknologin. De extern kostnadsökningarna avser främst konsultkostnader, utökade lokaler samt kostnader för Forskning och Utveckling. De ökade övriga rörelsekostnaderna avser utrangering av fyra Laminar Pace-system. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år föranlett av att bolaget hade dubbla lönekostnader för VD under fyra månader, eftersom fd VD Göran Conradson var arbetsbefriad under uppsägningstiden.

De investeringar som har gjorts under året avser främst utveckling av fjärde generationen LaminarPace-system i syfte att anpassa och automatisera tekniken för industriell integration.  

 

Flerårsöversikt
kSEK
Jan-dec
2022
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
Jan-dec
2019
Jan-dec
2018
Nettoomsättning 0 0 0 0 227
Resultat efter finansiella poster −28 788 −21 136 −17 289 −8 723 −4 571
Balansomslutning 33 285 36 900 39 640 18 395 12 785
Soliditet % 88 % 81 % 92 % 93 % 94 %

 

Förslag till disposition av årets vinst eller förlust
SEK
2022
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:  
Balanserat resultat −49 612 263
Överkursfond 105 400 132
Årets resultat −28 788 071
Totalt 26 999 798
disponeras enlig följande:  
balanserar i ny räkning 26 999 798
Summa 26 999 798
Senast uppdaterad: 2023-02-10 09:35:05 av Frida Hjelmberg