VD har ordet

Att skapa en stark industriposition på en kraftigt växande marknad

Året som gått (eller de senaste åtta månaderna för min del) har varit en glädjande tid för Ziccum, då bolaget har tagit rejäla kliv mot en position som förstklassig leverantör av banbrytande teknik till den internationella läkemedelsindustrin, där utveckling av termostabila vacciner är synnerligen önskvärt.

Ta ut riktningen för Ziccum

Vårt beslut att definiera en skarpare strategi med utvalda vaccinplattformar, framför allt med de synnerligen värdefulla nästa generationens mRNA-vacciner och RNA-behandlingar som främsta prioritet, har mötts av konsekvent positiv bekräftelse, både från våra partnerskapsdialoger, från vår studie av mRNA-marknaden och licensiering till tillverkare av biologiska läkemedel samt från resultaten av våra egna interna prövningar. Vi känner oss därför helt trygga med att gå vidare med detta huvudfokus.

Den nya affärsmodell som vi har definierat är en klassisk partnerskapsmodell för läkemedelsbranschen, där vi börjar med försökskörningar s.k. feasibility studies. Den har tagits väl emot och skapar tydlighet för vårt fortsatta arbete med affärsutveckling. Tack vare det stora intresset för partnerskapsdialoger har vi fått en stark bekräftelse på vår affärsmodell med en teknologiplattform för läkemedelsbolag, där vi arbetar med internationell licensiering snarare än kontraktstillverkning.

Banbrytande omstöpning av vaccinområdet och nya tillämpningar av mRNA-teknik

Externt har vaccinindustrin genomgått en fullständig omvälvning. Från att ha varit ett konservativt segment av läkemedelsindustrin med små marginaler har den blivit en hot spot för snabb utveckling, där befintliga aktörer kraftigt höjer sina insatser samtidigt som många nya aktörer vill in på marknaden. Covid-19-pandemin förde med sig helt nya insikter och drev fram en stark önskan om utveckling av nya vacciner samt tillämpning av den nya mRNA-metoden inom en rad olika fält, som cancervacciner och skräddarsydda behandlingar.

Framsteg inom affärsutvecklingen

Den starkt ökade efterfrågan på ny vaccinteknik i kombination med Ziccums unika torkkoncept som möjliggör termostabila vacciner – något som nu har bevisats i flera steg – skapar mycket goda affärsmöjligheter. Tack vare ett tydligt affärsdrivet angreppssätt och ett omfattande branschnätverk har vi kunnat utnyttja detta och inledde under hösten ett betydande antal partnerskapsdialoger vid fyra internationella konferenser. Dessa följer vi nu upp med mer djupgående dialoger under den närmaste tiden.

Belägg för LaminarPaces kapacitet för mRNA/LNP

Det var synnerligen välkommet för oss att få data som visar på framgångsrik torkning av vaccin-LNP-partiklar. Torkning med LaminarPace har uppvisat goda resultat vad gäller inkapsling, utbyte och bevarande av partiklar, vilket innebär att LNP-partiklarna behåller en bra form och rätt storlek genom torkprocessen. Vi är glada över att kunna ta med oss dessa resultat till våra affärsdialoger, och vi är nu i färd med att arrangera fortsatta prövningar gällande vaccinaktivitet, det vill säga att verifiera att torkprocessen inte bara ger en bra mängd vaccinmaterial med goda egenskaper, utan att vaccinet också ger en likvärdig effekt.

 

Utveckla banbrytande teknik på smartast möjliga sätt

Eftersom en helt ny och unik teknik självklart kräver utveckling, har vi fattat det viktiga beslutet att inleda ett flerårigt projekt för att ta fram en 3D-modell i samarbete med en ledande partner inom området, Zurich Institute of Applied Sciences. På det sättet kan vi effektivt arbeta vidare med hjälp av de senaste digitala metoderna. Vi kommer att kunna köra stora volymer digitala prövningar och bara genomföra några få utvalda, tidskrävande fysiska prövningar. I slutändan kommer projektet också att resultera i en så kallad digital tvilling som kan användas för effektiv tekniköverföring och processintegrering i en partnermiljö.  

Tillsammans med Zurich-institutet har vi även ansökt om finansiering från EU-organisationen Eurostars för det här ambitiösa projektet, och strax före jul fick vi det fantastiska beskedet att vårt projekt fick topp-ranking och fick hela anslaget! Tack vare detta får vi verkligen en flygande start på 2023.

Avslut på 2022

En extra bonus i slutet av året blev lanseringen av Ziccums nya hemsida, med ett helt nytt upplägg som bättre speglar det vi har att erbjuda: vår teknik och vårt team. Jag hade också nöjet att få presentera Ziccum vid BioStock Life Science, där vi väckte bra intresse. Slutligen kunde vi glädja oss åt att få utöka vårt team med en Quality specialist, och jag säger varmt välkommen till Fatemeh som börjar hos oss i januari.

Ett stort tack till alla i Ziccum-teamet för era fantastiska insatser och er entusiasm under hela det här året då vi tillsammans har drivit den nya strategin vidare. Och till alla som stödjer oss på olika sätt, våra aktieägare och affärspartners, vill jag också rikta ett stort tack för att ni deltar i givande dialoger och stöttar vårt arbete!

Lund den 17 februari 2023

Ann Gidner, VD

 

Senast uppdaterad: 2023-02-13 13:06:45 av Frida Hjelmberg