Förväntad framtida utveckling

Bolagets övergripande mål är att ingå licensieringsavtal för att industrialisera och kommersialisera tekniken i samarbete med läkemedelsbolag.

Vägen till licensieringsavtal går via utvärderingsavtal där funktionaliteten och kapaciteten hos LaminarPace utvärderas tillsammans med en partner. Om detta blir framgångsrikt är ambitionen att fortsätta förhandlingarna om eventuellt licensieringsavtal, primärt för ett specifikt projekt eller vaccin.

En förutsättning för att vara en relevant och attraktiv licensieringspartner är att kunna beskriva hur en industriell version av LaminarPace skulle kunna se ut, och att se till att tekniken sannolikt är lämplig för uppskalning och tillverkning enligt god tillverkningssed (GMP). Därför genomför Ziccum egna utvecklingsprojekt där viktiga komponenter i LaminarPace-systemet utvecklas och anpassas till industriella krav. Ziccum arbetar intensivt med att utveckla en 3D-modell av LaminarPace, och i slutändan en digital tvilling till systemet, i ett partnerskap med teamet på ICP Institute of Computational Physics vid Zurich University of Applied Sciences’ School of Engineering (ZHAW.) 3D-modellen ska användas till att optimera LaminarPaces design, utforska optimal kapacitetsbelastning och ökad repeterbarhet. Den blir ett värdefullt verktyg för att möjliggöra tekniköverföring och integrering i befintliga produktionskedjor för läkemedel.

Ett annat prioriterat område är att ansöka om extern, icke-utspädande finansiering för vidareutveckling av tekniken. Ziccum övervakar aktivt utlysningar som passar bolagets verksamhetsområde och den tekniska fas bolaget befinner sig i.

 

 

Projektportfölj

Ziccums pipeline av samarbeten återges i översikten nedan. Översikten ger en generell bild av de viktiga stegen mot önskad kommersialisering via licensieringsavtal, där LaminarPace-tekniken licensieras ut för specifika tillämpningar, samt aktuell status för varje projekt. Varje specifikt projekt kan gå igenom alternativa eller ytterligare steg, och tidsramarna varierar mycket beroende på erhållna resultat och motpartens preferenser.

Läkemedelsutveckling omges i regel av strikt sekretess, och vissa samarbeten anges därför utan namnet på den aktuella partnern, till dess att namnet kan offentliggöras.

Bolaget befinner sig också i ett tidigare skede av dialog med flera andra motparter som en del av sin kontinuerliga affärsutveckling.

 

Projektportfölj per 31 dec 2022

*Texten i pilen representerar teknologiplattformen

Senast uppdaterad: 2023-02-07 19:26:21 av Frida Hjelmberg