Risker och osäkerhetsfaktorer

Ziccums väsentliga risk-och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker som risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering.

Bolagets värde är till stor del beroende av framgången för bolagets utvecklingsprojekt och förmågan att ingå partnerskap, samt att LaminarPace erhåller bred marknadsacceptans. Ziccum befinner sig i kommersialiseringsfas och det finns en risk att bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.

Bolaget är i en tillväxtfas och arbetar för att uppnå ett positivt kassaflöde vilket innebär att bolaget behöver tillgång till kapital innan kassaflödet blir positivt.

Det är bolagets bedömning att bolagets likvida medel räcker längre än 12 månader. Bolaget kommer att ha lägre fasta kostnader jämfört med föregående år, och anslaget från Eurostars kommer att ge ytterligare en positiv effekt på kassaflödet. 

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19.

Konflikten i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av bolagets verksamhet, position eller resultat.

 

Senast uppdaterad: 2023-02-08 10:00:44 av Frida Hjelmberg