Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ziccum AB, org.nr 559107-9412

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av års­redovis­ningen för Ziccum AB för räkenskaps­året 2022. Bolagets års­redovis­ning ingår på sidorna 13-38 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har års­redovisningen upprättats i enlig­het med årsredovisnings­lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt­visande bild av Ziccum ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassa­flöde för året enligt års­redovisnings­lagen. Förvaltnings­berättelsen är för­enlig med års­redo­vis­ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat­räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ziccum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-12. Det är styrelsen ochverkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyr­kande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom­gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor­ma­tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsent­lig fel­aktig­het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års­redovisningen upprättas och att den ger en rätt­visande bild enligt års­redo­vis­nings­lagen. Styrelsen och verk­ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års­redo­visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för­måga att fortsätta verk­samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort­sätta verksamheten och att använda antagandet om fort­satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk­samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års­redo­visningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel­aktig­heter, vare sig dessa beror på oegent­ligheter eller misstag, och att lämna en revisions­berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig­heter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän­tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i års­redo­visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel­aktig­heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig­heter eller misstag, utformar och utför gransknings­åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions­bevis som är tillräckliga och ändamåls­enliga för att utgöra en grund för våra Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel­aktighet till följd av oegentlig­heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig­heter kan innefatta agerande i maskopi, för­falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido­sättande av intern kontroll.
  • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om­ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi­teten i den interna kontrollen.
  • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo­visningen och tillhörande upplysningar.
  • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk­ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års­redo­vis­ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in­hämtade revisions­bevisen, om det finns någon väsentlig osäker­hetsfaktor som avser sådana händelser eller för­hållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets­faktor, måste vi i revisions­berättelsen fästa upp­märk­samheten på upp­lysningarna i års­redovisningen om den väsentliga osäkerhets­faktorn eller, om sådana upplysningar är otill­räckliga, modi­fiera uttalan­det om års­redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions­bevis som inhämtas fram till datumet för revisions­berättelsen. Dock kan framtida händelser eller för­hållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri­bland upplys­ningarna, och om års­redovis­ningen återger de under­liggande trans­aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt­ning för Ziccum AB för räken­skap­såret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda­möter och verkställande direktören ansvars­frihet för räken­skaps­året.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ziccum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi­tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsoliderings­behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort­löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets eko­nomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be­tryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel­sens riktlinjer och an­visningar och bland annat vidta de åt­gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full­göras i överensstämmelse med lag och för att medels­förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse­ledamot eller verkställande direktören i något väsent­ligt avseende:

  • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för­summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
  • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken­skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent­lighet. Det innebär att vi fokuserar gransk­ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk­samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts­underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars­frihet. Som under­lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 

Lund den 17 februari 2023

Ernst & Young AB  

 

 

 

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2023-02-13 15:16:18 av Frida Hjelmberg