Noter till resultat- och balansräkning

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Erhållna statliga bidrag

Intäktsförs i takt med att prestationsåtagandet genomförts.

Skatt

Skatt på årets resultat består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Ziccums skattemässiga underskott per den 31 december 2022 uppgick till cirka 87,8 mSEK (56,3 mSEK). Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skattefordran har ej aktiverats.

Anläggningstillgångar

Ziccum AB övertog immateriella tillgångar avseende LaminarPace genom förvärv från dåvarande moderbolaget Inhalation Sciences Sweden AB under 2017, samt materiella tillgångar i form av en LaminarPace-enhet under det andra kvartalet 2018. Dessa immateriella och materiella tillgångar erhållna från Inhalation Scienses Sweden AB skrivs av under bedömd nyttjandeperiod på 7,5 år. Bolagets resterande imateriella anläggningstillgångar avser varumärkesskydd och skrivs av på 5 år. Samtliga materiella anläggningstillgångar skrivs av på 10 år.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Bolaget tillämpar den s.k. "kostnadsföringsmetoden" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförsdirekt när de uppkommer.

Bolaget har prövat tillgångarnas redovisade värden genom att prognosticera framtida kassaflöden varvid de aktiverade tillgångarnas värde inte har påvisat något nedskrivningsbehov. 

Utgifter för forskning och utveckling

Samtliga utgifter som härrör från företagets FoU redovisas som kostnad när de uppkommer.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan har omräknats till balansdagens kurs.

 

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 11 kap. K3 (finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde). Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella transaktionsavgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Eget kapital

Bolaget har ställt ut kapitalinstrument i form av teckningsoptioner. Transaktioner med aktieägarkretsen, och nyemissioner till kurs överstigande kvotvärdet redovisas direkt mot överkursfonden.

Leasing

Ziccum har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömingar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir föjden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Främst gäller detta för anläggningstillgångar med bedömningar av framtida kassaflöden och finansiering av projekten samt nedskrivningsprövning, nyttjandeperioder och avskrivningsplaner. Se även stycke avseende skatt för bedömning att inte aktivera bolagets skattemässiga underskottsavdrag som uppskjuten skattefordran. I övrigt finns inga väsentliga bedömningar i redovisningen.

Bedömningar görs även vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper.

Belopp anges i kSEK (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges.