Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Personal & ledande befattningshavare

Totala löner, sociala kostnader och pensioner, kSEK 2022 2021    
Löner 6 264 5 383    
Styrelsearvoden 640 580    
Sociala avgifter 1 889 1 514    
Pensioner 1 056 714    
Övriga personalkostnader 1 427 960    
Totalt 11 276 9 151    
         
         
Göran Conradsson fick lämna som Bolagets verkställande direktör 2022-02-22. Uppsägningstiden är sex månader. Göran Conradsson är under dessa sex månader arbetsbefriad men berättigad till lön och förmåner enligt villkoren i anställningsavtalet. Frida Hjelmberg var tillförordnad verkställande direktör tills nytillsättning av nuvarande verkställande direktör skedde. Bolagets nuvarande verkställande direktör, Ann Gidner, anställdes 2022-05-09.    
         
Medeltal anställda 2022 2021    
Kvinnor 5 5    
Män 3 3    
Totalt 8 8    
         
Könsfördelning, styrelse 2022 2021    
Kvinnor 3 1    
Män 2 4    
Totalt 5 5    
         
Könsfördelning, VD & ledande befattningshavare 2022 2021    
Kvinnor 3 2    
Män 1 1    
Totalt 4 3    
         
Totala löner 2022 för ledande befattningshavare Löner & ersättningar Pensions-kostnader Sociala avgifter Totalt
Göran Conradson, VD 1 075 177 381 1 633
Frida Hjelmberg, tf VD 237 48 86 371
Ann Gidner, VD 1 023 289 391 1 703
Styrelsen 654 0 206 860
Övriga ledande befattningshavare 2 205 401 479 3 085
Övriga anställda 1 815 214 267 2 296
Totalt 7 009 1 129 1 810 9 948
         
Totala löner 2021 för ledande befattningshavare Lön och förmåner Pensions-kostnader Sociala avgifter Totalt
Göran Conradson, VD 1 357 302 500 2 159
Styrelsen 580 0 182 762
Övriga ledande befattningshavare 1 090 213 332 1 635
Övriga anställda 2 356 199 500 3 055
Totalt 5 383 714 1 514 7 611