Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Patent, licenser & liknande rättigheter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, kSEK 2022 2021
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 646 1 646
Årets inköp 236 -
Totalt anskaffningsvärde 1 882 1 646
Ingående ackumulerade avskrivningar −1 041 −833
Årets avskrivningar −216 −208
Totalt ackumulerade avskrivningar −1 257 −1 041
Redovisat värde vid årets slut 624 604