Noter till resultat- och balansräkning

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kSEK 2022 2021
Hyra 424 0
Pensioner 76 71
Övriga förutbetalda kostnader 468 180
Totalt 968 251