Noter till resultat- och balansräkning

Not 8 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
kSEK    
Förfall till betalning inom ett år 571 571
Förfall till betalning mellan två och fem år 857 1 429
Summa 1 428 2 000