Noter till resultat- och balansräkning

Not 9 Övriga kortfristiga skulder

kSEK 2022 2021
Personalskatter 416 269
Totalt 416 269