Noter till resultat- och balansräkning

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kSEK 2022 2021
Revisionsarvode 60 70
Semesterlöner 224 293
Sociala avgifter 70 92
LTI 2021:1 19 66
LTI 2022:1 161 0
Särskild löneskatt 273 173
Kapitalanskaffningskostnader 0 1 179
Mjukvara 110 140
Forskning och utveckling 85 0
Konsultkostnader 126 0
Övriga upplupna kostnader 34 197
Totalt 1 162 2 210