Noter till resultat- och balansräkning

Not 12 Transaktioner med närstående 

Under året har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 306 kSEK avseende företagsledning och affärsutveckling. 

Styrelsens ledamot (t.o.m. 28 april, 2022) Mattias Münnich har genom Magamu AB fakturerat 26 kSEK avseende projektledning.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.